Regulamin świadczenia Usługi tiskelcloud.com SaaS

§1 Przedmiot regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu funkcjonalności Platformy tiskelcloud.com na rzecz Usługobiorców przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą Tiskel sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bolesława Prusa 1/31, 50-319 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474094, REGON: 022216190, z kapitałem zakładowym 405 000,00 zł, o numerze NIP 8982204546, zwaną dalej Usługodawcą.
§2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki świadczenia Usługi.
 2. Platforma lub tiskelcloud.com – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem przeglądarki internetowej umożliwiające Usługobiorcom zarządzanie pojazdami, zleceniami, kontaktem z klientami oraz liniami telefonicznych w firmie taxi. Platforma składa się z Modułów.
 3. Usługa lub Usługa tiskelcloud.com SaaS – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy zdalnego dostępu do Platformy w celu korzystania z jej funkcjonalności.
 4. Umowa o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS – umowa o świadczenie usług tiskelcloud.com SaaS drogą elektroniczną zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, korzystający z Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej na warunkach określonych w Regulaminie (zarówno w ramach wersji testowej jak i wersji pełnej).
 6. Karta Płatnicza - karta płatnicza wskazana przez Usługobiorcę, wyznaczona do automatycznego obciążania opłatami za realizowanie Usługi tiskelcloud.com SaaS.
 7. Konto Usługobiorcy – wydzielona część Platformy, dedykowana dla Usługobiorcy, tworzona w procesie rejestracji. Oprócz danych biznesowych Usługobiorcy, przechowuje również informacje o wybranym i aktywnym wariancie Usługi, stanie rozliczeń oraz Karcie Płatniczej. Adres dostępowy tworzy nazwa subdomeny podana w procesie rejestracji w domenie tiskelcloud.com.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna występująca z ramienia Usługobiorcy, identyfikowana osobistym loginem i hasłem w Koncie Usługobiorcy korzystająca z Usługi w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca we własnym imieniu zarządza listą aktywnych Użytkowników.
 9. Kierowca - specjalny użytkownik w Koncie Usługobiorcy. Usługobiorca we własnym imieniu zarządza listą aktywnych Kierowców.
 10. Administrator Usługobiorcy – Użytkownik posiadający umocowanie Usługobiorcy do realizacji czynności związanych z konfiguracją Usługi i właściwości operacyjnych oraz dodatkowo w zakresie konfiguracji Użytkowników oraz ich uprawnień w obszarze funkcjonalnym Konta Usługobiorcy.
 11. Abonament – cykliczna opłata abonamentowa, ponoszona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy jako wynagrodzenie za świadczone Usługi.
 12. Cennik Usług – publikowana na stronach Platformy tiskelcloud.com informacja zawierająca zestawienie wariantów Usługi, wysokości stawek i opłat oraz zasad ich naliczania.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Godziny robocze – godziny pomiędzy 9:00 a 17:00 w Dniach roboczych.
 15. Formularz – elektroniczny formularz rejestracji Konta Usługobiorcy, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: https://manager.tiskelcloud.com/register.
 16. Strony – oznaczają odwołanie jednoczesne zapisów Regulaminu do Usługobiorcy i Usługodawcy.
 17. Moduły – stanowiące odrębne zbiory funkcjonalności w ramach Platformy, udostępniane przez Usługodawcę Usługobiorcy w zależności od wykupionego modelu subskrypcji, w szczególności Aplikacja klienta, służąca do zamawiania taksówek.
 18. Aplikacja klienta - aplikacja mobilna dedykowana dla systemu operacyjnego Android oraz iOS. Publikowana przez Usługodawcę w imieniu i za zgodą Usługobiorcy. Służy do zamawiania przejazdów klientom korzystającym z usług przewozowych firmy Usługobiorcy.
§3 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usługi.
 2. Świadczenie Usługi tiskelcloud.com SaaS wymaga uprzedniego zawarcia przez Strony Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez poszczególnych Użytkowników danego Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca nie może usuwać ani też modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób ukrywać oznaczeń autorskich praw majątkowych należących do Usługodawcy ani też uwidocznionych przez niego znaków towarowych.
§4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi tiskelcloud.com SaaS
 1. Umowa o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu danych z Formularza oraz potwierdzeniu podanego adresu e-mail. Przez potwierdzenie podanego adresu e-mail rozumie się kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail tuż po wysłaniu Formularza.
  Kliknięcie linku aktywacyjnego jest równoznaczne z utworzeniem Konta Usługobiorcy oraz rozpoczyna świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu jest potwierdzona przez Usługobiorcę w drodze elektronicznej wymiany informacji poprzez rejestrację Konta Usługobiorcy oraz poprzez zaznaczenie pola wyboru akceptacji Regulaminu i zapisanie zmian. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z zasadami i warunkami świadczenia Usługi, określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych w procesie rejestracji Konta Usługobiorcy w Formularzu.
 3. Usługodawca prześle, w ramach potwierdzenia, po rozpoczęciu świadczenia Usługi na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, adres strony internetowej, na której możliwy będzie dostęp do Usługi poprzez Konto Usługobiorcy.
 4. Umowa o świadczenie Usługi tiskelcloud.com SaaS zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Opis funkcjonalności tiskelcloud.com dostępny jest z poziomu Konta Usługobiorcy.
§5 Zakres usługi
 1. Usługodawca udostępnia zainteresowanym Usługą Usługobiorcom możliwość przetestowania funkcjonalności Platformy poprzez umożliwienie czasowego, testowego dostępu do Platformy tiskelcloud.com. Proces rejestracji Usługi poprzez Formularz domyślnie tworzy testowe Konto Usługobiorcy, które po 14 dniach automatycznie wygasa. Do tego momentu korzystanie ze wszystkich zasobów i funkcjonalności w obrębie Konta Usługobiorcy jest darmowe.
 2. Konwersja testowego Konta Usługobiorcy na pełne Konto Usługobiorcy możliwa jest w dowolnym momencie okresu testowego. Następuje poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę przycisku “Aktywuj płatną wersję” w Koncie Usługobiorcy.
 3. Ewentualne wnioski Usługobiorców odnośnie implementacji zmian lub rozszerzeń funkcjonalnych tiskelcloud.com bedą realizowane wyłącznie przez Usługodawcę, po wcześniejszej ich akceptacji przez Usługodawcę i będą udostępniane w ramach nowych wersji Platformy. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji nowej funkcjonalności bez podania przyczyny.
 4. Usługa świadczona jest w sposób ciągły, w trybie 24/7 (24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu), z dostępnością na poziomie 99,5% czasu rocznie. Gwarancja ciągłości nie dotyczy sytuacji opisanych w §11, w punkcie 5.
§6 Warunki techniczne i organizacyjne oraz zasady realizacji Usługi
 1. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia przez Usługobiorcę następujących warunków technicznych:
  1. Posiadanie dostępu do sieci Internet na potrzeby sprawnej komunikacji z Kontem Usługobiorcy, o przepustowości min. 1Mb/s.
  2. Łączenie się z Platformą za pomocą przeglądarki internetowej Chrome w najnowszej stabilnej wersji.
 2. Usługobiorca otrzymuje możliwość konfigurowania opcji Platformy wg własnych potrzeb. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skonfigurowanie opcji oprogramowania przez Administratora Usługobiorcy.
 3. W okresie realizacji Usługi Usługodawca nie zapewnia Usługobiorcy sporządzania kopii bezpieczeństwa danych.
 4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do całodobowej pomocy technicznej, szczegółowo opisanej w dalszej części tego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Platformy oraz Usługi. Modyfikacje te nie będą powodować pogorszenia warunków technicznych i organizacyjnych realizacji Usługi po stronie Usługobiorcy.
§7 Zobowiązania i uprawnienia Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Usługobiorca nie może umożliwiać dostępu do Usługi i Platformy tiskelcloud.com innym podmiotom oraz osobom postronnym innym niż Użytkownicy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do stosowania się do komunikatów systemowych, publikowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępnych środków na koncie bankowym połączonym z Kartą Płatniczą na dzień obciążania przez Usługodawcę Abonamentem.
 5. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w dowolnym czasie korzystając z opcji rezygnacji z Usługi dostępnej w Koncie Usługobiorcy.
 6. Rezygnacja z Usługi nie zdejmuje z Usługobiorcy obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej za rozpoczęty oraz każdy inny nieopłacony okres abonamentowy.
§8 Zobowiązania i uprawnienia Usługodawcy
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu lub wstrzymania świadczenia Usługi w przypadkach stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu, naruszenia autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa. W przypadkach stwierdzenia ww. naruszeń i wstrzymania świadczenia Usługi poniesione przez Usługobiorcę do chwili wstrzymania Usługi opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Usługodawca ma prawo wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku braku powodzenia w obciążeniu Karty Płatniczej za dany okres rozliczeniowy.
 3. Opóźnienie w płatności należnej opłaty abonamentowej przekraczające 30 dni upoważnia Usługodawcę do jednostronnego wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS i zablokowania Konta Usługobiorcy wraz z blokadą dostępu do danych. Dane Usługobiorcy mogą w takim przypadku zostać mu przekazane po uiszczeniu przez niego zaległej opłaty abonamentowej. W przypadku niezainteresowania Usługobiorcy odebraniem danych w ciągu kolejnych 14 Dni roboczych od dnia wypowiedzenia Umowy, dane Usługobiorcy zostaną skasowane bez możliwości ich odzyskania.
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do tiskelcloud.com lub naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS ze skutkiem natychmiastowym. Dane Usługobiorcy zostaną w takim przypadku skasowane bez możliwości ich odzyskania.
 5. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS przesłane będzie przez Usługodawcę w formie skanu na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.
§9 Zobowiązania i uprawnienia Usługodawcy
 1. Wynagrodzeniem Usługodawcy za świadczenie Usługi jest opłata abonamentowa (Abonament), wnoszona przez Usługobiorcę.
 2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres jednego miesiąca.
 3. Opłata za świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS za dany miesiąc rozliczeniowy odbywa się w miesiącu następnym licząc bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym, automatycznie poprzez obciążenie Karty Płatniczej. Podejmowane są trzy próby obciążenia Karty Płatniczej:
  1. Pierwsza próba następuje drugiego dnia miesiąca.
  2. Druga próba następuje trzeciego dnia miesiąca.
  3. Trzecia próba następuje czwartego dnia miesiąca.
 4. W przypadku niepowodzenia trzech prób obciążenia Karty Płatniczej, świadczenie Usługi tiskelcloud.com SaaS jest wstrzymywane do czasu zapewnienia przez Usługobiorcę wystarczających środków na koncie bankowym powiązanym z Kartą Płatniczą i umożliwiających poprawne obciążenie Karty Płatniczej.
 5. Miesięczny Abonament stanowi iloczyn dwóch składników:
  1. sumy kwot abonamentów za każdy Moduł (określonego w Cenniku Usług)
  2. liczby Kierowców.
 6. Poza miesięcznym Abonamentem Usługobiorca może być dodatkowo obciążony opłatą jednorazową za uruchomienie wybranego Modułu zgodnie z Cennikiem Usług.
 7. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny okres abonamentowy następuje automatycznie w przypadku braku wypowiedzenia Usługi złożonego przed końcem danego okresu abonamentowego.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie oraz udostępnianie przez Usługodawcę faktur elektronicznych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
§10 Obsługa biznesowa i techniczna
 1. Dla potrzeb komunikacji biznesowej i wsparcia technicznego Usługodawca oferuje:
  1. Infolinię dostępną pod numerem telefonu: +48 713 067 713. Usługodawca gwarantuje natychmiastowe odebranie połączenia telefonicznego.
   1. W godzinach 8:00 - 16:00, Usługobiorca może zgłaszać problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Platformy oraz korzystać ze wsparcia i instrukcji co do obsługi i funkcjonalności Platformy.
   2. Całodobowo, Usługobiorca może zgłaszać jedynie problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Platformy.
  2. Adres e-mail: biuro@tiskel.com. Usługodawca zastrzega sobie czas do 7 dni na przygotowanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
 2. Przed zgłoszeniem problemu Usługobiorca jest obowiązany do sprawdzenia poprawności działania właściwej infrastruktury po własnej stronie oraz sprawdzenia poprawności działania usług operatorów telekomunikacyjnych, za pomocą których usług Usługobiorca realizuje podstawową komunikację z infrastrukturą techniczną Usługi.
 3. Usługodawca będzie podejmował bezzwłoczną reakcję na zgłaszane problemy techniczne poprzez: sprawdzenie ewentualnych przyczyn problemu po stronie Usługodawcy oraz wsparcie techniczne w zakresie warunków poprawnego korzystania z Usługi.
 4. W przypadku stwierdzenia problemów technicznych po stronie Usługodawcy uniemożliwiających Usługobiorcy korzystanie z funkcjonalności Platformy tiskelcloud.com i poszczególnych Modułów, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu umożliwiającego korzystanie z Usługi. Inne niż wskazane powyżej problemy będą usuwane w kolejnych wersjach Platformy tiskelcloud.com.
 5. Usługodawca nie będzie zobowiązany do usuwania problemów wynikłych z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub w wyniku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca ma prawo do usunięcia danych wprowadzonych przez Usługobiorcę, jeżeli zawierają one treści bezprawne lub naruszają prawa innych osób.
§11 Reklamacje. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy tiskelcloud.com, jednak dopuszcza możliwość wystąpienia błędów w Platformie tiskelcloud.com i systemach stron trzecich. W przypadku wystąpienia błędów Usługodawca gwarantuje niezwłoczne usunięcie usterek i/lub wad Platformy tiskelcloud.com.
 2. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Usługobiorcę, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu zostaje ograniczona do wysokości opłat netto, wniesionych przez Usługobiorcę w ciągu ostatniego miesiąca świadczenia Usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Usługobiorcę korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy dostępu do Usługi i Platformy tiskelcloud.com (w tym do poszczególnych Modułów), wynikłe z powodów niezależnych od Usługodawcy, jak np. ataków hakerskich, niedostępności łączy telekomunikacyjnych z powodów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości i dostępności usługi hostingowej Google Kubernetes. W szczególności za brak dostępności spowodowany restartami środowiska, w którym jest zainstalowana Platforma, wynikającymi z aktualizacji bezpieczeństwa tejże usługi niezależnymi od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usługi w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy lub Użytkownika.
§12 Własność intelektualna
 1. Usługodawca posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Platformy tiskelcloud.com
 2. Wszelkie prawa licencyjne z tytułu własności intelektualnej, związane z realizacją Usługi oraz Platformą tiskelcloud.com pozostają wyłączną domeną Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie może udostępniać dostępu do Platformy tiskelcloud.com innemu podmiotowi niż Użytkownik pod jakimkolwiek tytułem.
§13 Ochrona danych i tajemnica przedsiębiorstwa
 1. W ramach Usługi Usługodawca zapewni Usługobiorcy bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: zabezpieczenia danych przed ich utratą oraz zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym i zewnętrznym.
 2. W momencie rejestracji Usługodawca staje się administratorem danych Usługobiorcy, podanych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby realizacji Usługi lub w innych dokumentach związanych z zamówieniem Usługi obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, numer telefonu. Usługodawca informuje, iż:
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Platformy tiskelcloud.com.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c), e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi tiskelcloud.com SaaS, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji (tj. do czasu przedawnienia roszczeń oraz wynikających z innych przepisów prawnych zobowiązań (m.in. przepisów podatkowych).
  4. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych wprowadzanych do poszczególnych Modułów przez samego Usługobiorcę, bądź przez osobę, która działa w jego imieniu w czasie świadczenia Usługi. W przypadku gdy w związku z świadczeniem Usługi Usługodawca uzyska dostęp do danych osobowych, Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór zawarto w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
§14 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Brak zgody Usługobiorcy na wprowadzone zmiany, uprawnia go w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług tiskelcloud.com SaaS ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Usługi Strony będą starały się rozwiązywać w drodze polubownych negocjacji, a przypadku braku konsensusu, na drodze prawnej, z właściwością miejscową sądu dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem jego opublikowania w dniu. 01.07.2022 r.
Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco
Zapisz się, a otrzymasz od nas darmowy poradnik jak reklamować firmę taxi lepiej!
Pole wymagane
Pole wymagane