Dyspozytornia, polityka przydzielania zleceń

Przydzielanie zleceń

System Tiskel DS bazuje na podziale miasta na rejony. Dla każdego nowego zlecenia określana jest pozycja oraz rejon z którego pochodzi zlecenie. Informacje te wykorzystywane są podczas selekcji taksówki. Procedura wyboru taksówki bazuje przede wszystkim na kolejce taksówek w rejonie w którym znajduje się zlecenie, oraz na odległości taksówki od zlecenia.

Kolejka w rejonie

Dla każdego rejonu miasta ustalana jest osobna kolejka taksówek, według której przydzielane są zlecenia. Miejsce taksówki w kolejce określane jest na podstawie stanu taksówki, oraz momentu wjazdu do rejonu. Na początku kolejki umieszczane są taksówki w stanie wolnym, następnie w stanie dojazd, słupek, przerwa oraz kurs. Jeśli taksówki w obrębie jednego rejonu mają taki sam stan to o ich miejscu w kolejce decyduje moment wjazdu do rejonu. Taksówka która jako pierwsza wjechała do rejonu ma pierwszeństwo.

Reguły przydzielania taksówki do zlecenia

Selekcja taksówki gdy w rejonie w którym jest zlecenie są taksówki mogące je podjąć

Jeśli w rejonie w którym znajduje się zlecenie są taksówki mogące podjąć zlecenie to do zlecenia wyznaczana jest taksówka, która zajmuje pierwsze miejsce w kolejce w rejonie.

Selekcja taksówki gdy w rejonie w którym jest zlecenie nie ma taksówek mogących je podjąć

Pamiętaj, że przedstawiona polityka przydzielania zleceń jest przykładowa. Ten element systemu jest w pełni konfigurowalny.

Jeśli w rejonie, w którym znajduje się zlecenie nie ma taksówki mogącej je podjąć, to wyszukiwana jest najbliższa wolna taksówka z rejonów sąsiednich. Jeśli jest nie dalej niż maksymalna założona odległość od zlecenia, to jest ona wysyłana.

Selekcja taksówki gdy rejon w którym jest zlecenie jest zakorkowany

Operator Dyspozytorni ma możliwość oznaczenia rejonu alarmem. Alarm w rejonie oznacza, że w danym rejonie występują utrudnienia w ruchu. Operator ustawia czas trwania takiego alarmu. Jeśli w rejonie, w którym znajduje się zlecenie jest zgłoszony alarm to ignorowana jest kolejka w tym rejonie, natomiast do zlecenia wybierana jest taksówka która jest najbliżej, ale nie dalej niż zadana maksymalna odległość od zlecenia np. 5km. Maksymalną odległość od zlecenia można konfigurować. Jeśli w zadanej odległości nie ma żadnej taksówki mogącej podjąć zlecenie, zlecenie trafia na giełdę.

Selekcja taksówki gdy zlecenie znajduje się poza mapą

Jeśli zlecenie znajduje się poza rejonami miasta, np. jest to miejscowość w pobliżu miasta głównego, to zlecenie jest "przyciągane" do najbliższego rejonu i dalej selekcja taksówki jest przeprowadzana jakby zlecenie znajdowało się tym rejonie.

Giełda zleceń

Zlecenia dla których nie wyznaczono taksówki według przedstawionych powyżej reguł lub po prostu w danej chwili brak jest wolnych taksówek, zostają umieszczone na giełdzie. Wszyscy taksówkarze są informowani o każdym nowym zleceniu na giełdzie. Mają oni możliwość przeglądania zleceń na giełdzie, gdzie mogą się zapoznać z szczegółami zlecenia. Jeśli taksówkarz zdecyduje się jechać do danego zlecenia zgłasza on chęć realizacji zlecenia poprzez Terminal, wybierając zlecenie z listy.